Βιωσιμότητα

Η Yara προσφέρει λύσεις για βιώσιμη γεωργία και περιβάλλον. Είμαστε μια παγκόσμια ηγετική εταιρεία που ανταποκρίνεται ενεργά στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Η Yara αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή και τη διανομή ανόργανων λιπασμάτων. Αυτό προάγει μια παγκόσμια προοπτική και δέσμευση. Η προσέγγισή μας συνίσταται στη δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας ευρύτερα.

Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κερδοφορία, η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν επιχειρηματικές επιταγές για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η αειφορία είναι καθοριστική για τις επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν βιώσιμες.

Τα κύρια σημεία επίδρασης της Yara βρίσκονται στο τρίπτυχο τροφή - φυσικοί πόροι - περιβάλλον. Στο επίκεντρο της δέσμευσής μας τοποθετείται η αειφόρος ανάπτυξη της γεωργίας: Βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με συνεχή στόχευση στην αγροτική ανάπτυξη.

Η Yara εστιάζει στα ζητήματα της βιώσιμης γεωργίας και στη διασύνδεση των τροφίμων, του κλίματος, της αποδοτικότητας των πόρων και των περιβαλλοντικών ανησυχιών στις βασικές δραστηριότητές μας, μέσω της καινοτομίας και της Έρευνας & Ανάπτυξης, στην παγκόσμια σκηνή και στις συνεργασίες μας.

Responding to Global Challenges

Ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις

Η Yara δραστηριοποιείται σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν αντιμετωπίζοντας τις ίδιες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία - την αύξηση του πληθυσμού, την επισιτιστική ασφάλεια, την έλλειψη πόρων και την αλλαγή του κλίματος. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω παγκόσμιας συλλογικής προσπάθειας, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Commitment and Policy

Δεσμεύσεις και πολιτική

Η Yara δεσμεύεται για την προώθηση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας, σεβόμενη τις διεθνείς συμφωνίες και τις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

How we engage

Πώς δεσμευόμαστε

Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικούς σε τοπικό και περιφεριεακό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή.