Δεσμεύσεις και πολιτική

Η Yara δεσμεύεται για την προώθηση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας, σεβόμενη τις διεθνείς συμφωνίες και τις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Επιπλέον, η ηθική της εταιρείας ορίζεται από τα πρότυπα της βιομηχανίας και από εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές - μεταξύ άλλων το όραμα και τις αξίες, τους στόχους και τις στρατηγικές, καθώς και την εταιρική δεοντολογία.

Η στρατηγική φιλοδοξία να κατέχουμε ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και των περιβαλλοντικών λύσεων, καθώς και η φιλοδοξία μας να ασκήσουμε επιρροή, μας δεσμεύει να καινοτομούμε και να δεσμευόμαστε. Η στρατηγική μας για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη αποτελεί δέσμευση για τις αρχές της βιωσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, περιλαμβάνοντας οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες.

Η στρατηγική μεταφράζεται επίσης σε στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την τοποθέτησή μας μεταξύ των ενεργειακά πιο αποδοτικών εταιρειών του κλάδου, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 45% από το 2004 έως το 2013, και την ανταπόκρισή μας στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις Το πιο σημαντικό, η Yara έχει ως αποστολή να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ασφάλειας των εργαζομένων - έχοντας ως στόχο σχεδόν μηδενικό αριθμό ατυχημάτων.

Οι δεσμεύσεις μας συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική μας και περιγράφονται λεπτομερώς στο Πρόγραμμα Ηθικής και Συμμόρφωσης και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Μια βασική δέσμευση που σχετίζεται με την παραγωγή είναι η τήρηση των προτύπων Stewardship για τα προϊόντα του κλάδου, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Λιπασμάτων. Επίσης, η Yara έχει μια σαφή πολιτική HESQ , η οποία καθοδηγεί τις καθημερινές μας δραστηριότητες και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Δεσμευόμαστε για την τήρηση διεθνών προτύπων στηρίζοντας το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες, τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Συντασσόμαστε με την Επιχειρηματική Πρόσκληση σε Δράση για τη στήριξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και προσυπογράφουμε τις αρχές του δείκτη FTSE4Good. Η Yara υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI).

Sustainable Agriculture

Βιώσιμη γεωργία

Η Yara στοχεύει να αποτελέσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στην αειφόρο γεωργία, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Παρέχουμε λύσεις που βασίζονται στη γνώση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργίας, οι οποίες εξετάζουν επίσης την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Our Product Stewardship approach

Η προσέγγισή μας για το Stewardship των προϊόντων

Οι αρχές Stewardship προϊόντων οδηγούν τις δραστηριότητες της Yara μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εποπτεία των προϊόντων παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την παρακολούθηση, τον έλεγχο της ποιότητας και το χειρισμό όλων των προϊόντων μας.

Health, Environment and Safety

Υγεία, Περιβάλλον και Ασφάλεια

Η Yara ακολουθεί τις αυστηρότερες αρχές και κανονισμούς που σχετίζονται με την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια και θέτει την ασφάλεια στις προτεραιότητές της, δουλεύοντας συνεχώς στην κατεύθυνση της πρόληψης ατυχημάτων.