Ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις

Η Yara δραστηριοποιείται σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν αντιμετωπίζοντας τις ίδιες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία - την αύξηση του πληθυσμού, την επισιτιστική ασφάλεια, την έλλειψη πόρων και την αλλαγή του κλίματος. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω παγκόσμιας συλλογικής προσπάθειας, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Strategic approach: Creating impact

Στρατηγική προσέγγιση

Η Yara ανταποκρίνεται ενεργά στις παγκόσμιες προκλήσεις - και είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά. Επιτυγχάνουμε τους στόχους ακολουθώντας μια στρατηγική που δημιουργεί αξία για τους παραγωγούς και για την κοινωνία γενικότερα.

Food security

Τροφή

Η Yara έχει δεσμευτεί σε σχέση με τον παγκόσμιο στόχο για επισιτιστική ασφάλεια. Αξιοποιούμε την παγκόσμια θέση μας και τις αγρονομικές γνώσεις μας για να επηρεάσουμε το σχηματισμό των πλαισίων πολιτικής, να συμβάλουμε στην έναρξη συνεργασιών σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της γεωργίας.

Resource use efficiency

Πόροι

Η Yara επιδιώκει τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων, αξιοποιώντας το γνωσιακό της υπόβαθρο και τη δύναμη της καινοτομίας για την ανάπτυξη λύσεων. Υποστηρίζουμε την αύξηση της παραγωγής τροφίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.

Offsetting negative environmental effects

Περιβάλλον

Οι γνώσεις και οι λύσεις της Yara μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδίως τις επιβλαβείς εκπομπές για τον αέρα και τους υδάτινους πόρους.