Η υδρολίπανση σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα του ελαιολάδου

Influence of fertigation in

Η απόδοση της ελιάς αυξάνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θρέψης με υδρολίπανση. Ο περιορισμός του ελαιώνα είτε σε νερό είτε σε διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης. Με την υδρολίπανση μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα οι ιδιότητες του ελαιολάδου που παράγεται, λόγω των αμεσότερων προσαρμογών του υδατικού περιεχομένου των καρπών αλλά και της παροχής σε θρεπτικά στοιχεία. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων είναι παράγοντας που μπορεί να μειώσει την τελική απόδοση των δένδρων, όπως διαπιστώθηκε σε πειραματικές εφαρμογές σε ελιές της ποικιλίας Manzanilla (Εικ. 8α). Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την απόδοση του ελαιολάδου σε πολυφαινόλες για διαφορετικές εφαρμογές υδρολίπανσης, σε διάστημα 2 ετών.

Influence of fertigation in

Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου που παράγεται κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου, καθορίζονται από τα θρεπτικά στοιχεία που παρέχουμε στα δέντρα, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα υδρολίπανσης. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος) όπως και διαχείριση της καλλιέργειας (εχθροί, ασθένειες, τρόπος και χρόνος συγκομιδής) έχουν επίσης σημαντική επίδραση στα τελικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

Influence of Fertigation
Influence of fertigation
Influence of Fertigation

Η επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στα λιπαρά οξέα παρουσιάζεται στο διάγραμμα 10. Φαίνεται καθαρά πως η εφαρμογή με σκέτο νερό μειώνει μόνο την περιεκτικότητα του ελαϊκού οξέος, ενώ αυξάνει τα υπόλοιπα οξέα. 

Η σωστή ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και των ποιοτικών απαιτήσεων του ελαιολάδου της τελικής παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα της υδρολίπανσης.

Influence of fertigation
Influence of fertigation