Επηρεάζοντας την απόδοση της ελιάς

Η απόδοση ενός ελαιώνα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η τοπογραφία του, η διαμόρφωσή του, ο τρόπος καλλιέργειάς του, η καλλιεργούμενη ποικιλία, η ηλικία των δέντρων, η απόδοση της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, η δυνατότητα άρδευσης, οι γεωργικές πρακτικές του παραγωγού και η θρεπτική κατάσταση των δένδρων. Ο αριθμός των καρπών ανά δένδρο, το μέγεθός τους και το βάρος τους είναι τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την παραγωγή των επιτραπέζιων και ελαιοποιήσιμων ποικιλιών. Μια ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων σε διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους.

Περιορίζοντας το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας με τη συνεισφορά και της κατάλληλης θρέψης των δένδρων, η απόδοση μεγιστοποιείται επηρεάζοντας θετικά και την κερδοφορία του παραγωγού.

Nutrition Composition per Tree

Η ελιά είναι αείφυλλο δένδρο και καρποφορεί σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα λίπανσης του ελαιώνα. Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το δένδρο έχει διαφορετικό ρυθμό, ανάλογα με τον αν αυτό βρίσκεται σε παραγωγική ή όχι χρονιά. Ο ρυθμός απορρόφησης και κατανομής των θρεπτικών στα φύλλα είναι επίσης διαφορετικός, και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά. Η ηλικία του φύλλου (ετήσια ή παρελθοντική), όπως και το φορτίο των καρπών καθορίζουν σημαντικά τον τρόπο που απορροφώνται και κατανέμονται τα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα. Τα φύλλα και οι καρποί περιέχουν τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του φυτού σε ποσοστό 65% του συνολικού περιεχομένου του.

Θρέψη και απόδοση της ελιάς

Άζωτο

Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο που επηρεάζει την απόδοση της ελιάς. Η δοσολογία και ο χρόνος εφαρμογής του εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες και την κατάσταση του ελαιώνα. Η ποσότητα του αζώτου που απαιτείται για κάθε δέντρο είναι η υψηλότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία. Για κάθε 100Kg ελαιοκάρπου και 100Kg μάζας ξύλου και φύλλων αφαιρούνται κάθε χρόνο από το έδαφος 1,4 λιπαντικές μονάδες αζώτου. 

Η εφαρμογή του αζώτου κατά τη διάρκεια του έτους που η καλλιέργεια παρενιαυτοφορεί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το θρεπτικό στοιχείο αποθηκεύεται στο φυτό για την επόμενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια των ετών της παρενιαυτοφορίας, η ικανότητα των δένδρων να αποθηκεύουν θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις παραγωγικές χρονιές, επειδή το άζωτο που απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης των φυτών δεν χρησιμοποιείται πλήρως.

No Nitrogen - Year On
Nitrogen + - Year On

Βόριο

Οι εφαρμογές βορίου και αζώτου που παρουσιάζονται στα διαγράμματα οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης του ελαιώνα, σε σχέση με τον μάρτυρα στον οποίο δεν εφαρμόστηκαν λιπάσματα για μία περίοδο 4 ετών. Το εδαφικό βόριο και άζωτο εξαντλούνται όταν δεν ανανεώνονται στον ελαιώνα. Ελάχιστη ή καθόλου προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συγκέντρωσης του αζώτου στα φύλλα σε τιμές χαμηλότερες από το κρίσιμο όριο του 1,5%, που είναι και η επιθυμητή κατάσταση.

Nitrogen and Boron are Important for Sustainable Yield
Nitrogen Level in Leaf

Κάλιο

Potassium application increases yield

Το κάλιο έχει ιδιαίτερη θέση στη θρέψη της ελιάς και είναι το δεύτερο θρεπτικό στοιχείο μετά το άζωτο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες από τα φυτά, ασκώντας σημαντική επίδραση στην απόδοσή τους. Η άριστη συγκέντρωση καλίου στα φύλλα (5 – 8 μηνών φύλλα από το μέσο της βλάστησης) κυμαίνεται από 0,7 - 0,9%. Το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους ελαιώνες που καλλιεργούνται σε ξηρικές συνθήκες και αρδεύονται μόνο με το νερό των βροχοπτώσεων. Η αύξηση της παροχής του καλίου για παράδειγμα, στην ποικιλία «chemlali», είτε με διαφυλλικές ή με επιφανειακές εφαρμογές, αύξησε την παραγόμενη ποσότητα, διατηρώντας σταθερή την ποιότητα του λαδιού. Ωστόσο, στους ελαιώνες αυτούς η επιφανειακή λίπανση καλίου ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη διαφυλλική εφαρμογή λόγω της έλλειψης υγρασίας στο έδαφος και της μειωμένης απορρόφησής του. Μεγάλη ποσότητα καλίου αφαιρείται κάθε χρόνο από τη φυτική μάζα και το συγκομιζόμενο καρπό.

Οι πρακτικές θρέψης που επηρεάζουν την απόδοση της ελιάς

  • Οι αναλύσεις φύλλων και εδάφους προσφέρουν την απαραίτητη γνώση για τον προγραμματισμό μιας ισορροπημένης θρέψης, προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες του ελαιώνα. 
  • Η ανταπόκριση των δένδρων στη θρέψη διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του λιπάσματος που εφαρμόζεται, τις τοπικές συνθήκες, τη φυσιολογική κατάσταση των δένδρων και τις λοιπές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
  • Η καλή και ισορροπημένη θρέψη των δένδρων, συμβάλλει στον περιορισμό της έντονης παρενιαυτοφορίας και διατηρεί σταθερή την απόδοση από χρονιά σε χρονιά.

Αναζητήστε τις συμβουλές της Yara σχετικά με την απόδοση της ελιάς

Olive

Μειώνοντας την παρενιαυτοφορία της ελιάς

Το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας επηρεάζει τις αποδόσεις της καλλιέργειας από χρονιά σε χρονιά. Ένα κατάλληλο και ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης μπορεί να βελτιώσει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα στηρίζοντας τον ελαιώνα και μεγιστοποιώντας την παραγωγή του.

Olive

Αυξάνοντας την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Η βέλτιστη παραγωγή της ελιάς εξαρτάται από το ποσοστό γονιμοποίησης των ανθέων και του ποσοστού της καρπόδεσης. Η συνεισφορά ενός προγράμματος θρέψης με την παροχή των κατάλληλων θρεπτικών στοιχείων είναι αναγκαία ώστε να ενισχύσει την ανθοφορία και την καρπόδεση στο μέγιστο.

Olive

Ενισχύοντας την ανάπτυξη των νεαρών δένδρων

Η θρεπτική κατάσταση του εδάφους είναι πολύ σημαντική κατά την εγκατάσταση ενός νέου ελαιώνα, προκειμένου αυτός να στηρίξει παραγωγικά ελαιόδενδρα. Η επαρκής ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης του ελαιώνα.