Περιβάλλον και Σιτάρι

Η Yara δεσμεύεται να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας με το μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.