Αύξηση της απόδοσης των σιτηρών

Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση των σιτηρών είναι ο αριθμός των κόκκων ανά μονάδα επιφάνειας και το βάρος του κάθε κόκκου. Οι υψηλές αποδόσεις οφείλονται στην ανάπτυξη του βέλτιστου αριθμού αδελφιών, αλλά και φυλλικής επιφάνειας που επηρεάζουν θετικά τον αριθμό και το μέγεθος των σχηματιζόμενων σε αυτά στάχεων και κόκκων. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης που συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα για τα σιτηρά μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαίο για την επίτευξη των παραπάνω συνθηκών.

Κάλυψη θρεπτικών αναγκών και απόδοση των σιτηρών

Πρόσληψη κυρίων μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν-P-K) στα χειμερινά σιτηρά

Nutrient Uptake in Winter Wheat

Το άζωτο και το κάλιο είναι τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται στις υψηλότερες ποσότητες για τη διατήρηση των υψηλών αποδόσεων των σιτηρών.

Οι απαιτήσεις σε φώσφορο από την άλλη είναι παρόμοιες με αυτές του θείου. Κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των φυτών την περίοδο της άνοιξης γίνεται έντονη η ανάγκη πρόσληψης όλων των μακροθρεπτικών στοιχείων.

Macronutritient Uptake

Πρόσληψη μικροθρεπτικών στοιχείων στα χειμερινά σιτηρά 

Μια ισορροπημένη στρατηγική θρέψης των καλλιεργειών είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα δευτερεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, που είναι όμως απαραίτητα για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά.

Micronutritient Uptake in Winter Months

Αναζητήστε συμβουλές της Yara για κάθε ζήτημα απόδοσης του σιταριού

Maintaining a Green Leaf Canopy

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών.

Increasing Wheat Grain Numbers per Ear

Αύξηση του αριθμού των κόκκων

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ.