Ασφαλής χειρισμός και αποθήκευση λιπασμάτων

Η Yara παράγει λιπάσματα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας διάφορες πρώτες ύλες και τεχνολογίες παραγωγής. Η συμμόρφωσή της με τη διεθνή νομοθεσία και τα εσωτερικά τεχνικά πρότυπα εξασφαλίζει ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια των προϊόντων και των διαδικασιών, καθώς και στην προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Safe Handling of FertilizersΗ Yara διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Τα προϊόντα διατίθενται υπό μορφή κόκκων ή βώλων και τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον χειρισμό και την αποθήκευση των προϊόντων.

Η Yara εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντος (Product Stewardship) που εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας αξίας των λιπασμάτων, από την ανάπτυξη προϊόντων, την αγορά πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι την τελική παράδοση και τη χρήση στον αγρό.

Μέσω αυτού του προγράμματος, η Yara έχει δεσμευθεί πλήρως για την παροχή κατάλληλων συμβουλών, τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των συνεργατών και των πελατών της, καθώς και για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ασφαλή παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια από κλοπή και κακή χρήση. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει τα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν κατά τη χρήση λιπασμάτων και, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει συμβουλές στους ανθρώπους που εργάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Δείτε τις συμβουλές της Yara για όλα τα ζητήματα ασφαλείας